Voorzorg

Voordat een notariële akte kan worden getekend hebben wij de wettelijke verplichting uw identiteit vast te stellen. Wilt u daarom bij ieder bezoek aan ons kantoor een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) meebrengen?

Het is belangrijk om te weten dat het op grond van diverse rechterlijke uitspraken niet is toegestaan geluids- of beeldopnames te maken van besprekingen of telefoongesprekken met ons of onze medewerkers. In bijzondere gevallen kunnen wij u daar - na overleg - wel toestemming voor geven.

Informatie over WWFT

De notaris is verplicht om zowel de wettelijke als de beroepsregels na te leven. Belangrijke wetgeving daarvoor is de Notariswet en ook de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
Cliëntenonderzoek
Op grond van deze wetten moet elk notariskantoor weten wie de cliënt is, waar hij voor komt en vaststellen wat voor transactie de cliënt wil laten uitvoeren. Aan de hand van de uitkomsten daarvan moeten we kijken of we genoeg informatie hebben of dat er nader onderzoek nodig is. Bij dit cliëntenonderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen en rechtspersonen (bijv. BV, stichting). Ook wordt gekeken wie de uiteindelijk belanghebbende is (UBO). Daarnaast worden door de wet aangewezen prominente personen (PEP’s) verscherpt gecontroleerd.
UBO-verklaring
Zoals al eerder vermeld is elk notariskantoor verplicht bij een rechtspersoon onder meer onderzoek te doen naar UBO’s (Wie is de belanghebbende?). Op grond van de WWFT is een notaris verplicht de identiteit van elke UBO vast te stellen als de cliënt een rechtspersoon is. De notaris dient niet alleen van elke UBO van een rechtspersoon, maar ook van alle vennoten van een maatschap of vennootschap onder firma, een UBO-verklaring te hebben. Een uiteindelijk belanghebbende is:
- degene die meer dan 25 % van de aandelen heeft;
- degene die meer dan 25% van de stemrechten heeft;
- degene die de feitelijke zeggenschap uitoefent.
Uit deze UBO-verklaring blijkt dan wie deze belanghebbende (persoon) is.
PEP-verklaring
Voor bepaalde categorieën belangrijke personen, zoals een landelijk politicus, geldt een verscherpte onderzoeksplicht. Het is daarom van belang dat de notaris vaststelt dat u wel of geen PEP bent. Hiervoor dient de PEP-verklaring.
Meldingsplicht
Komt de notaris na zijn onderzoek tot de conclusie dat sprake is van een ongebruikelijke transactie, dan heeft de notaris op grond van de WWFT een meldplicht bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (FIU-Nederland). Dit geldt alleen als u de notaris een opdracht geeft om iets voor u te doen en de notaris deze opdracht niet kan weigeren. De notaris heeft geen meldingsplicht indien eventuele (voorgenomen) ongebruikelijke transacties in een eerste oriënterende bespreking ter sprake komen. Cliënten kunnen dan alles vrij met de notaris bespreken. Daarnaast heeft de notaris een meldingsplicht op grond van de WWFT indien bedragen in contanten van € 10.000,- of meer worden voldaan of het voornemen daartoe bestaat.
Let op! De notaris mag op grond van de beroepsregels geen bedragen in contanten van € 2.500,- of meer aannemen of uitbetalen!

En wat als de akte is getekend..

Bewaren originele akte
Een belangrijke taak van de notaris is het zorgvuldig bewaren van zijn akten. Het is de bedoeling dat uw akte langer meegaat dan wij met elkaar. De originele akte, de akte met uw handtekening en de handtekening van de notaris, wordt door de notaris bewaard. Dit gebeurt op een veilige plaats, in de kluis. Veelal op het notariskantoor zelf, waarbij de notaris maatregelen heeft genomen ter beveiliging tegen diefstal, brand, en vocht- of waterschade. Overigens, niet alleen de papieren akte met de handtekening wordt bewaard, de akten worden tegenwoordig ook digitaal opgeslagen en (beveiligd) bewaard. Verder is het zo dat alle notariskantoren archiefsystemen hebben waardoor tussen al die duizenden akten, uw akten terug te vinden zijn. Dat heeft ermee te maken, dat als de notaris defungeert (ermee stopt), een andere notaris dit archiefsysteem overneemt. Dat is dus een combinatie van papieren archieven, maar ook digitale systemen. Dit alles is wettelijk geregeld vanuit de overheid in de Wet op het Notarisambt (Notariswet) en de Archiefwet.

Afschrift van de akte voor thuis
U krijgt van de notaris een afschrift van de akte die u heeft getekend mee naar huis of thuisgestuurd. Dit is een officiële kopie van de akte die u heeft getekend, met exact dezelfde inhoud, het ambtsstempel én uitsluitend de handtekening van de notaris. Dit wordt speciaal voor u klaargemaakt. In de Notariswet is vastgelegd dat de originele akte bij de notaris blijft en dat de notaris aan u volgens de regels een afschrift mag afgeven.
Let op: de notaris heeft geheimhoudingsplicht en mag niet aan iedereen een afschrift afgeven. Ook dat is in de wet geregeld. De notaris mag alleen maar een afschrift afgeven aan u zelf, of aan iemand die kan aantonen dat hij belanghebbende is.
Wat belangrijk is, is dat de notaris zeker moet weten dat u het zelf bent, die een afschrift van de akte opvraagt. Als u contact met ons opneemt, leggen we u uit hoe u dat kunt doen. Het is in ieder geval belangrijk dat u zelf contact met ons opneemt. Voor ieder ander geldt dat hij geen afschrift krijgt, tenzij hij belanghebbende is en dat kan aantonen.

Wanneer mag de notaris zijn archief opruimen
Op in de wet vastgestelde momenten mag de notaris de akten aan het Centraal Archief overdragen. Dat is bijvoorbeeld als de notaris defungeert. In het Centraal Archief worden de akten voor het hele land bewaard, zowel op papier als digitaal. Daarop is ook de Archiefwet van toepassing. Hierin is vastgelegd wanneer de akten mogen worden vrijgegeven voor het publiek, dus wanneer de akten gebruikt mogen worden voor onderzoek. Testamenten worden pas na 100 jaar vrijgegeven, andere akten na 75 jaar. Het kan dus zo zijn dat de akte die u heeft getekend niet meer op het notariskantoor aanwezig is. Dan is de akte niet verdwenen, maar bevindt zich dus veilig in het Centraal Archief.
De bewaarplicht van de notaris en het Centraal Archief betreft alleen de akten zelf. Het gaat niet over de aantekeningen en andere documenten.
Kosten
Het op zorgvuldige wijze bewaren van de akte en ervoor zorgdragen dat deze op de juiste wijze aan het Centraal Archief wordt overgedragen is inbegrepen in het tarief dat u betaalt voor de akte.
Aan het opvragen van een nieuw afschrift of een kopie van de akte zijn kosten verbonden. Het kost tijd om de akte op te zoeken en ervoor zorg te dragen dat het afschrift van de akte of de kopie daarvan aan de juiste persoon en op de juiste manier, volgens de regels wordt afgegeven.
Kortom:
Als u een afschrift of een kopie van uw akte nodig heeft, kunt u die bij ons opvragen. Dat verzorgen we graag voor u. Daar hoort een procedure bij en u moet zich legitimeren.
Hieraan zijn kosten verbonden.

Nazorg

Door het ondertekenen van uw akte zijn voor de komende periode uw zaken geregeld. Het is aan te raden om de akte regelmatig te laten beoordelen, zodat we zeker weten dat daarin opgenomen regelingen nog overeenkomen met uw wensen. Als er bij u iets verandert in uw persoonlijke of financiële situatie, dan is het in ieder geval verstandig de akte opnieuw tegen het licht te houden.
Daarnaast wijzigt er zeker op fiscaal gebied, maar ook op juridisch gebied regelmatig iets. Dit kan gevolgen hebben voor wat u heeft geregeld in uw akte, maar ook op een ander (rechts-)gebied, waar u misschien niet bij stil staat.

In ieder geval is het aan te raden eens in de 5 jaar contact met ons op te nemen voor een ‘apk’van uw akte. Wij zullen de inhoud van uw akte dan voor u bekijken. Uiteraard hoort u het van ons of het verstandig is om de akte aan te laten passen; die keuze is en blijft – uiteraard - aan u.

Neem gerust contact op. Dit is gratis en vrijblijvend. Wij helpen u graag verder.