Hypotheek

Als u geld leent van de bank, bijvoorbeeld om een nieuwe woning te kopen, maakt u afspraken met uw bank. U spreekt af hoeveel u wilt lenen, hoeveel rente u hierover gaat betalen en hoeveel tijd u heeft om de lening af te lossen. De bank zal daarnaast de zekerheid willen hebben dat de lening wordt terug betaald. Daar is de hypotheekakte voor. U geeft uw woning als onderpand aan de bank.
Wat wordt er in de hypotheekakte geregeld?
In de hypotheekakte wordt vastgelegd welke mogelijkheden de bank heeft in het geval u, om welke reden dan ook, niet meer in staat bent om de rente en aflossing van de lening aan de bank te betalen. In het uiterste geval heeft de bank de mogelijkheid om zich het onderpand, uw woning, toe te eigenen en namens u te verkopen. In de akte is aangegeven welk deel van de verkoopopbrengst zij reserveren voor de aflossing van de lening en de bijkomende kosten, als achterstallige rente en juridische kosten. De verdere bepalingen in de akte, zoals het huurbeding, dienen ook als zekerheid voor de bank dat de eventuele opbrengst van de woning niet lager is dan de bank verwacht bij het verstrekken van de lening.
Bij sommige banken zijn ook de afspraken over de lening zelf vastgelegd in de hypotheekakte. Als deze afspraken wijzigen hoeft u niet altijd naar de notaris voor een nieuwe hypotheekakte. Dit is
alleen het geval als de hoogte van het bedrag waarvoor de bank zekerheid wil hebben wijzigt.

Wat gebeurt er bij de notaris?

ECH
Ons kantoor krijgt via een automatisch systeem van de banken (ECH) de opdracht binnen om een akte voor de bank op te maken. Zolang deze opdracht niet bij ons in beeld verschijnt, kunnen we nog niet aan uw akte beginnen. Hierin staat vermeld wat de bank in de akte opgenomen wil hebben. Aan de hand van deze opdracht nemen wij contact met u op en wordt een ontwerp van de hypotheekakte voor u gemaakt.

Nota van afrekening/declaratie
Verder wordt de nota met daarop de financiële afwikkeling opgesteld. Deze loopt als er een aankoop of een verkoop van een woning bij betrokken is via ons kantoor.
Soms wordt een (extra) hypotheek genomen in verband met verbouwing. In dat geval kan het zo zijn dat u het geld niet ontvangt maar dat dit op een aparte depotrekening bij de bank blijft.
Lopen de geldstromen via ons kantoor, dan moeten we bij het inplannen van de afspraak voor de ondertekening van de akte rekening houden met een verwerkingstijd van minimaal 3 maximaal 5 dagen bij de bank. Deze tijd hebben zij nodig om het geld naar ons kantoor over te maken.

Ondertekening en inschrijving bij het Kadaster
Op de dag van de ondertekening lopen wij de akte helemaal met u door. Daarna wordt de akte getekend. Na ondertekening wordt de akte digitaal en met een digitale handtekening van de notaris verzonden naar het Kadaster. Op het moment dat de akte is ingeschreven bij het Kadaster is het hypotheekrecht gevestigd, zoals dat officieel heet. Wij zorgen ervoor dat u een afschrift (notariële kopie) van de akte thuis gestuurd krijgt. Ook sturen we een afschrift met een garantieverklaring dat alles goed geregeld is (notarisverklaring) naar de bank.

Welke kosten staan op de nota van de notaris
Op de nota van de notaris treft u naast de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte in ieder geval de kosten van het Kadaster aan. Dit zijn de kosten die het Kadaster rekent voor inschrijving van de akte. Ook zijn er de kosten van onderzoeken in de registers (gemeentelijke basisadministratie, curatele- en insolventieregister) en die van het Kadaster om te kijken wie de eigenaar is van de woning, of er ook nog andere hypotheken en eventueel beslagen op de woning rusten en de kosten om na de inschrijving te controleren of het kadaster de akte goed heeft verwerkt. Afhankelijk van uw verder afspraken kan het zijn dat de kosten van de bank (afsluitprovisie) op de nota staan en het bedrag dat u van de bank leent. Bij een verkoop en levering staan er meer posten op. U vindt hier meer over op de pagina over KOOP.

Levensverzekering en/of overlijdensrisicoverzekering
De bank zal soms verlangen dat u een overlijdensrisicoverzekering afsluit zodat er bij overlijden geld uitgekeerd wordt om tenminste de eerste periode alle verplichtingen te kunnen blijven voldoen.
Daarnaast kunt u ook een levensverzekering afsluiten. Deze verzekering wordt veelal in de loop van de jaren meer waard en vertegenwoordigt daarmee een waarde. Daarom zal de bank deze verzekering vaak als extra zekerheid willen hebben. Dit staat dan ofwel in de hypotheekakte, ofwel in een aparte akte van verpanding.
Het kan fiscaal voordeliger zijn bij overlijden om een partnerverklaring te ondertekenen. Hierdoor blijft de uitkering uit de levensverzekering buiten de nalatenschap van de overledene, maar alleeen als de verzekering kruislings is afgesloten en echtgenoten buiten gemeenschap van goederen gehuwd zijn.

Als u de hele lening heeft afgelost
Zoals u heeft kunnen lezen is uw hypotheekakte ingeschreven bij het Kadaster. Het is een openbaar register. Het Kadaster mag zelf geen wijzigingen aanbrengen. Zij voeren alleen de akten van de notaris uit. Op het moment dat u uw lening heeft afgelost, hoeft de bank geen zekerheid meer te hebben voor de terugbetaling van de lening. De notaris kan er dan, door de inschrijving van een akte, voor zorgen dat dan ook de inschrijving bij het Kadaster wordt doorgehaald. Dit heet roiement. De notaris informeert bij de bank en als de lening is afgelost geeft de bank toestemming en opdracht om de akte op te maken. U hoeft die akte niet te ondertekenen. Er is na inschrijving van deze roiementsakte bij het Kadaster geen zekerheidsrecht meer gekoppeld aan uw woning. Aan het regelen bij de bank en het opstellen van de akte zijn kosten verbonden. U betaalt onderzoekskosten voor het raadplegen van diverse registers ((gemeentelijke basisadministratie, curatele- en insolventieregister), inschrijfkosten van het kadaster en notariskosten voor de akte. Dit zijn overigens kosten die u ook zult moeten maken bij de verkoop van de woning. Immers, het betrof een zekerheidsrecht voor uw lening. U heeft de verplichting de woning aan de kopers te leveren zonder hypotheken. Deze kosten zijn altijd voor rekening van de verkoper.

Meer weten?