Ondernemersvolmacht

Het is – zeker in deze tijden - al spannend genoeg om iedere dag de juiste besluiten voor uw bedrijf te nemen. Het wordt extra spannend als u zelf niet meer aan roer kunt staan. Dit kan tijdelijk zijn door een ongelukje, maar ook definitief door bijvoorbeeld een ernstige ziekte. Het is wel verstandig om dan geregeld te hebben wie het van u kan overnemen om het in goede banen te leiden. Daarbij zult u ook vast willen leggen wat voor u belangrijk is in de besluitvorming.
Inhoud algehele ondernemers volmacht
Of u nu de spil van de onderneming bent of onderdeel uitmaakt van een team, als u niet meer in staat bent om te handelen, kunnen er grote problemen ontstaan. Een ondernemersvolmacht wordt vastgelegd in een notariële akte. U kunt hierin vastleggen wie voor u mag optreden als u het zelf niet meer kunt doen. Daarbij kunt u ook een onderscheid maken tussen privé en zakelijke beslissingen. Wellicht dat u uw partner wel de bevoegdheden wilt geven om uw gemeenschappelijke woning te kunnen verkopen als u dat zelf niet meer kunt, maar heeft uw partner geen voeling met de onderneming. Hiervoor kunt u dan iemand anders aanwijzen.Wat ook veel voorkomt is dat er een team van verstandige mensen wordt aangewezen, ieder met een eigen expertise. Bijvoorbeeld een zakenpartner die u goed kent, de accountant die de onderneming goed kent en de onafhankelijke en onpartijdige notaris om een evenwichtige besluitvorming te garanderen. Daarbij is het ook niet onverstandig om de lopende zaken te onderscheiden van de meer ingrijpende besluiten, zoals de eventuele verkoop van de onderneming. U kunt ook hier verschillende personen of teams voor aanwijzen.

Wanneer treedt de volmacht in werking
Wanneer de gevolmachtigde gebruik kan maken van de volmacht, geeft u zelf aan in de akte. Dit kan voor uw zakenpartner natuurlijk heel goed een doorlopende volmacht zijn. Wellicht ligt dit anders voor diegenen die mogen besluiten tot het al dan niet voortzetten van de onderneming wanneer u daartoe zelf niet meer in staat bent. Het moment van ingaan van de volmacht zou dan bepaald kunnen worden in een overleg tussen uw partner, zakenpartner en een ter zake kundige, gespecialiseerde arts.

Zijn uw belangen ook de bedrijfsbelangen
U zult bij het opbouwen van uw zaak ook de toekomst van uw eventuele partner en kinderen voor ogen hebben (gehad). Het is dan belangrijk dat bij er de keuze van de gevolmachtigde(n) aandacht voor is dat niet alleen het belang van de onderneming telt, maar ook de belangen van uw naasten. Hoe dat zich verhoudt, zal per onderneming verschillen. Het ligt anders bij een agrarische onderneming, van oudsher een familiebedrijf.

Testamenten voor ondernemers
Bij testamenten voor ondernemers is het kernwoord flexibiliteit. Het is niet op voorhand duidelijk hoe de vlag erbij hangt op het moment van uw overlijden. Dan moet het zo zijn dat uw erfgenamen of diegenen die u de taak van het afwikkelen van uw nalatenschap heeft toevertrouwd in uw testament naar bevind van zaken kan handelen. Alle belangen moeten kunnen worden afgewogen.
Meer hierover onder TESTAMENT

Meer weten?